Różnice między umową zlecenie a umową o dzieło.

Formy zatrudnienia
Na dzisiejszym rynku pracy najpopularniejszą formą zatrudnienia jest umowa o pracę, lecz czasami bywa i tak, że pracownicy zatrudniany są na umowę zlecenie lub na umowę o dzieło. Wielu z nas zastanawia się jakie są różnice między umową zlecenie, a umową o dzieło.

Umowa zlecenie a umowa o dzieło
Zarówno umowa zlecenie jak i umowa o dzieło są to umowy cywilnoprawne. Różnią się jednak innymi funkcjami i skutkami.
Podpisanie takiego rodzaju umowy jak umowa zlecenie powoduje, że pracownik zobowiązany jest do wykonania określonej w umowie prawnej czynności za świadczenie, które również jest w tej umowie określone.Odpowiedzialność za jej efekt ostatecznie nie ponosi wykonawca, ale zobowiązany on jest do jej wykonania osobiście i w najlepszy sposób jak potrafi.
Podpisanie umowy o dzieło następuje między osobą, która zleca daną pracę do wykonania, a osobą, która deklaruje się ją wykonać. W takiej umowie widnieje zapis informujący o tym, że przyjmujący oznaczone dzieło zobowiązuje się je wykonać, a zlecający dzieło jest zobowiązany do zapłaty określonego w tej umowie wynagrodzenia. Jako przedmiot umowy występuje czynność, która da konkretny rezultat materialny (np. naprawa jakiegoś urządzenia) lub niematerialny (np. stworzenie strony internetowej).

Różnice i podobieństwa umowy zlecenie i umowy o dzieło
Najważniejszą różnicą jaka istnieje pomiędzy umową zlecenie a umową o dzieło jest to, kto ponosi odpowiedzialność za wykonanie jej. W przypadku umowy o dzieło rezultat jej wykonania ponosi wykonawca. Natomiast jeśli chodzi o umowę zlecenie to osoba, która przyjmuje dane zlecenie zobowiązuje się tylko do wykonania go osobiście i z należytą starannością, ostatecznie nie ponosi odpowiedzialności za końcowy rezultat swojej pracy. Umowa o dzieło daje możliwość zleceniodawcy złożenia reklamacji na wykonane dzieło, natomiast zleceniodawca zlecający określoną pracę poprzez umowę zlecenie takiego prawa nie ma.

Wynagrodzenie
W przypadku umowy zlecenie minimalna stawka wynosi 13,70 zł za godzinę pracy. Zaleca się ewidencjonowanie czasu pracy pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w celu przestrzegania zasad wypłacania właściwego wynagrodzenia, które będzie stanowił iloczyn wyżej wymienionej stawki i liczby przepracowanych godzin. Inaczej sprawa wynagrodzenia wygląda w przypadku umowy o dzieło, ponieważ nie jest tu ustalona określona stawka godzinowa, a określone jest wynagrodzenie jakie przyjmujący dostanie za wykonaną pracę.

A co ze składkami ZUS?
W przypadku umowy o dzieło wykonawca nie odprowadza składek do ZUS, ponieważ nie ma prawa do ubezpieczeń zdrowotnych, rentowych, emerytalnych, chorobowych ani wypadkowych. Inaczej jest w przypadku umowy zlecenia, kiedy to przyjmujący zlecenia ma obowiązek opłacania tego typu składek. Czyli od każdej umowy zlecenia musi być odprowadzona składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do czasu kiedy zleceniobiorca przekroczy miesięczny przychód o wysokości wynagrodzenia minimalnego. Natomiast gdy przyjmujący zlecenie przekroczy kwotę minimalnego wynagrodzenia z wszystkich posiadanych ubezpieczeń, to przy następnej umowie zlecenie będą odprowadzane tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Podatek dochodowy
Jeśli chodzi o podatek dochodowy, to zarówno przyjmujący umowę zlecenie jak i umowę o dzieło muszą go opłacić. W obu przypadkach istnieje szansa na obniżenie podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodów, które zostały zryczałtowane. Podstawowa stawka to 20%, a podwyższona 50% podczas gdy umowa zawiera korzystanie z praw autorskich. W przypadku obu umów ustalenie podstawowej stawki podatku jest na takich samych zasadach regulowane. Jeśli wynagrodzenie brutto nie przekroczy 200 zł, to stosuje się zryczałtowany podatek dochodowy na poziomie 18%, a jeśli wynagrodzenie przekroczy 200 zł brutto, to podatek wynosi 20%.

Wypowiedzenie umowy
W przypadku umowy zlecenie wypowiedzenie z każdej strony może nastąpić w każdej chwili. Natomiast w przypadku umowy o dzieło wypowiedzenie może nastąpić tylko w określonych warunkach, które są zawarte w umowie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here