Potrącenia z wynagrodzenia

Kodeks pracy zapewnia ochronę wynagrodzenia. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przekazać tego prawa na inną osobę. Co istotne, w określonych przepisami sytuacjach pracodawca może dokonywać potraceń z wynagrodzenia pracownika na spełnienie należności podmiotów będących wierzycielami. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę są jednostronną czynnością prawną, do jakiej uprawniony jest pracodawca. Jest jednym ze sposobów wygaśnięcia zobowiązania przy równoczesnym zaspokojeniu wierzyciela. Sumy, jakie pracodawca może potrącić z wynagrodzenia, to np. należności dedykowane na pokrycie długów względem funduszu alimentacyjnego czy względem banku, zaliczki pieniężne lub kary pieniężne. Wynagrodzenie za pracę podlega szczególnej ochronie, więc wielkość odliczanych sum jest ograniczona przez przepisy prawa pracy.

Potrącenia z umowy o pracę

Potrącenia z umowy o pracę wykonywane są w określonej przepisami kolejności. Pierwszeństwo mają te, poświęcone na świadczenia alimentacyjne oraz mogą być one większe od reszty potrąceń. W wypadku egzekucji zobowiązań alimentacyjnych potrącenia mogą być wykonywane do wielkości 60 proc. wynagrodzenia, natomiast egzekucje kolejnych należności – do połowy wynagrodzenia. Gdy pracownik ma długi z tytułu np. kredytów oraz ciążą na nim także zobowiązania alimentacyjne, to pełna wielkość potrącenia nie może przewyższać 60 proc. pensji. Nagrody, specjalne uposażenia roczne i należności przypadające pracownikowi z tytułu udziału w zysku na spełnienie zobowiązań alimentacyjnych są egzekwowane w całkowitej wielkości.

Umowy cywilnoprawne

W wypadku umów-zleceń lub o dzieło nie mają wykorzystania przepisy opisane wyżej. Tutaj dochód może zostać zajęty w całości, nie ma kwoty wolnej od potrąceń. Jest jednakże sposób na zachowanie części wynagrodzenia. Starczy powiadomić komornika oraz potwierdzić, iż pieniądze uzyskane z tytułu umowy-zlecenia stanowią jedyny dochód, gdy niewątpliwie tak jest, i będą mogły mieć wykorzystanie przepisy Kodeksu pracy dotyczące potrąceń.

Emerytury oraz renty

W wypadku rent oraz emerytur wolne od potrąceń są świadczenia w wielkości 50 proc. najmniejszej emerytury czy renty. Od wyższych zajęciu podlega jedynie ich 25 proc.

Świadczenia, jakie nie podlegają egzekucji komorniczej

Komornik nie może zająć pieniędzy, jakie dłużnik osiągnął z tytułu zobowiązań alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych, dodatków rodzinnych, pielęgnacyjnych – świadczeń z pomocy publicznej, świadczenia wychowawczego rodzina 500 + i dodatku dla rodzin zastępczych.

W sprawach dotyczących potrąceń z wynagrodzenia, jakie nie zostały uregulowane w Kodeksie pracy, wykorzystuje się odpowiednio przepisy: Kodeksu postępowania cywilnego oraz Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Konkretnych informacji na temat reguł wykonywania potrąceń udziela Państwowa Inspekcja Pracy.

Potrącenie z wynagrodzenia bez zgody pracownika jest możliwe
Lista należności, jakie można uzyskać bez zgody obejmuje:

1. sumy egzekwowane na mocy tytułów egzekucyjnych na spełnienie zobowiązań alimentacyjnych,
2. sumy egzekwowane na mocy tytułów egzekucyjnych na uregulowanie należności odmiennych aniżeli świadczenia alimentacyjne,
3. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
4. kary finansowe
Wszelkie inne należności niewymienione powyżej mogą być potrącone z wynagrodzenia pracownika, jedynie po wyrażeniu przez niego wcześniejszej zgody na potrącenie. Zgoda na potrącenie z wynagrodzenia winna być przedstawiona na piśmie. Jeśli pracodawca przeprowadzi potrącenia bez pisemnej zgody pracownika, wtedy wykracza przeciw prawom pracowniczym. Potrąceń dokonuję się z zachowaniem wymienionej kolejności opisanej powyżej.

W trakcie zatrudnienia może zaistnieć między przełożonym i pracownikiem dużo wspólnych zobowiązań, niezwiązanych bezpośrednio ze świadczeniem pracy, jak na przykład składka na ubezpieczenie społeczne, lub spłata pożyczki z kasy zapomogowo-pożyczkowej. Potrącenie z wynagrodzenia tychże zobowiązań jest możliwe pod wymogiem otrzymania formalnej zgody pracownika.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here