sprawozdanie finansowe

Zapewne wiele osób zastanawia się kto i kiedy musi składać sprawozdania finansowe. Otóż krótko mówiąc, ów sprawozdanie to nic innego jak dokument, który zawiera podstawowe informacje o całorocznej działalności danego przedsiębiorstwa. Oczywiście sprawozdanie ujęte jest pod względem finansowym.

Sprawozdanie finansowe nie jest wcale takim prostym tematem jak mogłoby się nam wydawać. Taki obowiązek może spoczywać jednakowo na spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółce osobowej. Bywa i tak, że powinnością tą może być obarczona osoba fizyczna, która prowadzi własną jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Należy mieć również na uwadze, iż rodzaj prowadzenia działalności gospodarczej nie ma większego znaczenia. Z dużą dozą prawdopodobieństwa wiele osób myśli co powinno zawierać sprawozdanie finansowe.

Przede wszystkim trzeba wykazać stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący, a także poprzedni rok obrotowy. Takie sprawozdanie powinno także zawierać rachunek zysków i strat, czyli ogólnie rzecz biorąc należy udukomentować oddzielnie przychody, koszty, zyski straty, a także obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Powinna również znaleźć się informacja dodatkowa, która powinna zawierać opis przyjętych zasad rachunkowości. Oprócz tego wszystkiego należy dołączyć uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty, uchwałę zatwierdzającą te dokumenty, sprawozdanie biegłego rewidenta. Miejmy także na uwadze, że sprawozdanie z działalności jest wymagane w przypadku spółek kapitałowych czy spółek komandytowo-akcyjnych.

sprawozdania finansowe KRS

Pamiętajmy, że od 1 października 2018 r. sprawozdanie finansowe można sporządzić tylko w formie elektronicznej. Z pewnością rzesza ludzi zadaje sobie pytanie, jak podpisać e-sprawozdanie finansowe. Otóż podpisuje je kierownik jednostki i osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Takie sprawozdanie podpisuje się Profilem Zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem osobistym. Należy także wiedzieć, iż w momencie, gdy przedsiębiorstwem zarządza wiele osób to sprawozdanie muszą podpisać wszyscy członkowie zarządu. W sytuacji, jeżeli jesteśmy zobowiązani składać tego typu sprawozdania w każdym roku to pamiętajmy, że nie możemy sobie odpuścić, ponieważ e-Sprawozdanie finansowe do KRS online to obowiązek. W innym wypadku może być nałożona na nas kara finansowa lub pozbawienia wolności, dlatego nie warto w ten sposób postępować.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here